1 rating

Bottle cleaning powder (by weight)

It cleans and disinfects your water bottles, smoothies or baby bottles from mineral deposits, residues and odors, and can handle even hard-to-reach places. Consecrated by the State Institute of Public Health.

Variant
On stock (>5 pcs) On stock (4 pcs) Choose variant
Brand: Tierra Verde
64,50 Kč / pcs 129 Kč / pcs from 64,50 Kč / pcs
Category: Household products
Složení: 30 % soda bikarbona, 15 - 30 % perkarbonát sodný, 5 % kyselina citronová
Bezpečnostní texty: NEBEZPEČÍ. Může zesílit požár; oxidant. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. V případě požáru: K uhašení použijte vodu. Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících 40 °C. Likvidace: nepoužitý výrobek odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění, vyčistit několikrát výplachem vody.
Bezpečnostní značky (piktogramy): oxidační, dráždivé

How it is used
Washing water bottles:

Pour 1 tablespoon of powder (approx. 30 g) into a water bottle, pour warm water over it, close it and shake it well.
Then carefully open the bottle and allow the solution to act for at least a few minutes. Because of the chemical reaction, considerable pressure is created and there is a risk of liquid splashing out, we recommend cleaning the bottles in the sink, washbasin or bathtub.
After washing the container, always rinse with drinking water.
Washing fruit juice / smoothies bottles:

we do the same. In the case of dried deposits on the glass, use the warmest water possible and let it soak.
Washing milk bottles:

(or dairy product), first rinse with cold water to remove protein residues, then proceed in the same way.
We do not use aluminum drinking bottles at all, and if they do, we only wash them with hot water and dish gel.

What to watch out for
We recommend washing aluminum bottles only with hot water and dish gel. Aluminum would oxidize and gray in response to the cleaning powder, just as it does to aluminum dishes in a dishwasher, for example.

 

Ingredients: > 30% baking soda, 15 - 30% sodium percarbonate, <5% citric acid

V Tierra Verde žijeme podle principů skutečně ekologického života, tedy True Eco. Hledáme souvislosti, zkoumáme podstatu ekologických problémů a nacházíme jejich řešení. Vyhodnocujeme a upravujeme je podle nových zkušeností a znalostí. V rychle se měnícím světě propracováváme další postupy a jsme v tom důslední a nekompromisní. True Eco tak tvoří jednoduchý, ale promyšlený rámec, v němž se všechny naše aktivity odehrávají. Výsledkem je 200 produktů téměř 100 % rozložitelných v přírodě, jejichž prostřednictvím vám pomáháme žít ohleduplněji, šetrněji a udržitelněji.

 
Back shopping